Welkomstwaarden (algemene voorwaarden) Stichting Bezield Geld

In de nieuwe aarde zijn algemene voorwaarden als bescherming niet meer nodig, maar werken organisaties middels natuurlijke wetmatigheden en universele wetten. Omdat wij staan voor de overgang, zullen wij trachten deze wetten te laten landen in taal en structuur. Om zo een helder beeld te krijgen over wat voor ons belangrijk is, en vanuit waar je als participant of partner welkom bent. Deze welkomstwaarden gaan voornamelijk over de verantwoordelijkheden op de juiste plek brengen.

Omdat de nieuwe aarde nog niet geheel compatibel is met de oude aarde, geven we onszelf de ruimte om in dat proces te mogen groeien. Wij zullen ten alle tijden dit proces zo transparant mogelijk delen, zodat nieuwe bevindingen en eventuele mislukkingen gebruikt kunnen worden voor evolutionaire ontwikkeling omtrent organisatiestructuren en het effectief gebruiken van gelden en middelen.

Wij zullen vanuit dit oogpunt de voorwaarden toepassen, uitgaande van gezonde grenzen, waarbij de verantwoordelijkheden op de juiste plek komen. Redelijkerwijs Fair use.

Het geld wat donateurs, leden en investeerders geven aan de stichting, heeft als intentie terug te komen via creaties, bewustzijn of heling. Wij beschouwen het geld, als ons geld, dan wel gemeenschap geld genoemd. Waarin de stichting het voertuig wordt van collectieve gemeenschappelijke creaties, ten dienste van de bezielde wereld of nieuwe aarde. Het is daarmee stromend eigendom van de nieuwe aarde.

Wij nemen het recht in handen, om te alle tijden te kiezen met welke partijen we in zee gaan, en welke stromen we wel of niet ontvangen, in lijn met ons visie en missie.

Wij nemen ons ten alle tijden het recht toe om contacten te breken, daar waar de visie niet meer aansluit.

Wij zijn dienstbaar aan het geheel, tot het ten koste gaat van ons eigen ruimte en levensenergie. Dan kunnen we ingrijpen om ons zelf te beschermen. Hierdoor blijft de organisatie schoon, autonoom, zelfdragend en werkelijk dienstbaar.

Deelname start vanuit een resonantie op hartniveau met ons werk en de visie, van daaruit ontstaat participatie. Iedere keuze daarna is een versteviging van die intentie die bijdraagt aan het verhelderen van jouw pad en sleutel in het geheel. Waar je ten alle tijden zelf de verantwoordelijkheid voor blijft dragen.

Wij bieden ruimte van helderheid, waarin iedereen wordt uitgenodigd voor zijn of haar eigen plek, met bijbehorende spirituele en aardse verantwoordelijkheden. Onze intentie is dat je meest verfijnde wezen wordt uitgenodigd tot verbinden met de aarde, wereld en de maatschappij.

Dit wezen kent andere spelregels dan we tot nu toe kennen, en de wetmatigheden en universele wetten worden toegepast in de interactie.

Wij bieden een ruimte aan hen die aan gaan op onze core missie, het faciliteren en bouwen van de nieuwe aarde. Dit in zowel participant als in partnerships.

Welkomst waarden voor co-creaties, kernteam & partnerships


Onderstaande zijn geen absolute wetten, maar richtlijnen waaraan we elkaar mogen toetsen. Als de intentie er is om deze waarden te leven, ontstaat er bij afwezigheid van deze waarden een gesprek, wat de nieuwe fase van de samenwerking kan openen.

· Autonomie & Zelfdraagzaamheid

· Transformatie in processen

· Eigenaarschap over taak, emoties en processen

· Eigenaarschap over eigen nee en weerstanden

· Integere heldere communicatie naar buitenwereld

· Plekbewustzijn in zowel de organisatie, als in co-creaties

· Leven in heiligheid in overeenstemming met de bron

· Doen wat vanuit de ziel gevraagd wordt

· Kiezen om te leven vanuit de ziel

· Bewustzijn in eigen kracht en kleur

· Bereidheid zichzelf aan te kijken, en te leren van wat wordt gespiegeld

· Bereidheid “kloppende” producten en diensten te laten landen

· Geen terugkerende dader- slachtofferdynamieken

· Verantwoordelijkheid over eigen emoties en geraakte stukken

· Dienstbaar zijn aan bezield geld

· Niet gaan dragen wat niet tot je behoord

· Verantwoordelijkheden op de juiste plek

· Zelf inschatten en -schakelen wat nodig is voor ontwikkeling

· Eigen verantwoordelijkheid over eigen heilige ruimte

· Verantwoordelijk omgaan met de gegeven plek en bijbehorende krachten

· Dienstbaar aan het hogere doel, de eenheid en de bron

Algemene voorwaarden Stichting Bezield Geld

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van bezieldgeld.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Bezield Geld. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Over Stichting Bezield Geld

Stichting Bezield Geld heeft als primaire missie een bewustzijnsverandering teweegbrengen rond waarde uitwisselingen, zodat bezieling en vervulling meer plek krijgen in ons dagelijks bestaan. De stichting is het kloppende hart van de Bezield Geld Movement, wat bewustzijn verspreidt ver hoe je een nieuwe relatie tot geld kan realiseren middels; lezingen, Webinars, online-programma’s, business coaching & sessies.

Stichting Bezield Geld biedt bouwblokken voor de Nieuwe aarde. We beseffen ten diepste dat de Nieuwe aarde alleen ontstaat als we gaan samenwerken. En iedereen heeft zijn eigen plek in het geheel. Om support te bieden aan initiatieven investeren we in projecten in overeenstemming met onze waarden. Behalve financieren bieden we ook support in het implementeren.

Stichting Bezield Geld heeft geen politiek of winstoogmerk en wordt gefinancierd vanuit donateurs, investeerders, leden en deelnemers aan ons programma’s en cursusmateriaal.

Stichting Bezield Geld is statutair gevestigd te Dongen
(e-mail: info@bezieldgeld.nl ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75909693, hierna verder te noemen: Stichting Bezield Geld.

Communicatie

Stichting Bezield Geld is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Op zaterdag en zondag en op feestdagen gesloten.

Telefoon Stichting Bezield Geld: +3130321211. Email: info@bezieldgeld.nl

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de publieke informatie op deze website is gratis. En je mag deze informatie delen, kopiëren, verspreiden zoveel als je wilt. Het is juist ons doel om deze informatie te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun te ondersteunen in het groeien in (spiritueel) bewustzijn in de brede zin van het woord. Dit geldt ook voor het eventueel doorsturen van onze nieuwsbrief of het delen van een Social Media bericht.
Graag de informatie op deze website alleen hergebruiken in zijn geheel en met vermelding van bron.

Het afgeschermde gedeelte is alleen voort persoonlijk gebruik van de betalende leden en donateurs, en is niet bedoeld voor kopiëren of delen met anderen in welke vorm dan ook.

Voor commerciële doeleinden is het niet toegestaan teksten, fotomateriaal of andere materialen op deze website (zowel publiek als beschermd) her te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Bezield Geld. Het intellectueel eigendom berust en blijft bij Stichting Bezield Geld.

Voor non-profit of dienstbaar gebruik, neem contact op met de stichting.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Bezield Geld te mogen claimen of te veronderstellen.

We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Bezield Geld is niet verantwoordelijk voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Dit geldt ook voor onze uitingen op Facebook en Twitter.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Algemene voorwaarden donatie

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Bezield Geld, statutair gevestigd te Dongen
(e-mail: info@bezieldgeld.nl ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75909693, hierna verder te noemen: Stichting Bezield Geld.

Definities

Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien

Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Bezield Geld geschonken geldbedrag

Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting Bezield Geld

Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting Bezield Geld, een donatie doet aan Stichting Bezield Geld

Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Bezield Geld aan Stichting Bezield Geld.

Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Bezield Geld die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Bezield Geld.

De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

Stichting Bezield Geld behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten ontvangende partij, Stichting Bezield Geld

Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Bezield Geld en de gedefinieerde projecten.

Stichting Bezield Geld is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Bezield Geld nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Bezield Geld is bijgeschreven.

Aansprakelijkheid: Stichting Bezield Geld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Bezield Geld voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Bezield Geld.

Rechten gevende partij

De gevende Partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@bezieldgeld.nl

Plichten Stichting Bezield Geld

Stichting Bezield Geld verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

Stichting Bezield Geld neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Deze maatregelen zijn mensenwerk, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent door de gevende partij of derden.

Alle personen die namens Stichting Bezield Geld bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Plichten gevende partij

Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.

Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.

De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Stichting Bezield Geld heeft het recht om aangifte bij de politie te doen indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

Het is de verantwoordelijkheid van de gevende partij dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ( http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html ), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Algemene voorwaarden coaching, cursussen, workshops & webinars

Financiële waarden

Betaling vooraf of bij aanvang. Bij trajecten maandelijks per steeds afgesproken dag van de maand obv factuur.

Indien er gekozen is in termijnen te betalen blijft de betaalplicht voor het gehele traject staan, tenzij dit anders wordt afgesproken en ingestemd met alle betrokken partijen.

Betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van factuurnummer en maand.

Er vindt geen restitutie of verplaatsing van een cursus, sessie of webinar plaats indien de cliënt verzuimt deze vroegtijdig af te melden.

Wanneer men te laat komt voor een afspraak dan kan dat van de sessie tijd af gaan. Bij webinars of online cursussen is er in de meeste gevallen een replay beschikbaar.

De sessies, live cursussen of live webinars zijn niet door te schuiven naar een andere datum, tenzij er sprake is van overmacht (ziekte, overlijden van dierbaren etc).

Wanneer meerdere keren de betaling en daarmee zijn eigen investering niet tijdig heeft gedaan, kan na enkele waarschuwingen het traject en de heilige ruimte rond de transitie worden teruggetrokken en stilgezet. Alle hieruit voortvloeiende consequenties en gevolgen zijn niet de verantwoordelijkheid van stichting bezield geld.

Afspraken rondom sessies, cursussen, webinars en trajecten

Alle live sessies, cursussen en webinars vinden plaats op vooraf afgestemde tijden via telefoon, zoom, skype of live op afgesproken locatie. Extra gesprekken mogen worden gezien als bonus.

Zowel deelnemers, als begeleiders gaan akkoord dat de sessies (kunnen) worden opgenomen. De audio opnames mogen alleen gebruikt worden door deelnemers en begeleiders, en worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming vanuit stichting bezield geld.

Als begeleiders verwachten wij van de deelnemers:

· Een actieve en open houding;

· aanwezigheid en bereikbaarheid;

· voorbereiding op de sessies en toewijding aan het proces;

· verantwoordelijkheid; je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen groei, welzijn en het bereiken van je doelen.

Als begeleider kunnen de deelnemers van ons verwachten:

· Deskundige begeleiding en ondersteuning;

· gedegen voorbereiding en afronding;

· te allen tijde een vertrouwelijke behandeling;

· stiptheid en bereikbaarheid;

· focus en samenhang.

· op afstand energetisch betrokken.

· persoonsinformatie strikt vertrouwelijk

Aansprakelijkheid

Stichting Bezield Geld draagt bepaalde verantwoordelijkheden die vooraf de samenwerking worden vastgesteld, maar de implementatie, het succes, resultaat c.q. behalen van de doelen, blijft te alle tijden de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Stichting Bezield Geld is betrokken en professioneel aanwezig in energetische lagen, maar is niet aansprakelijk voor psychische of fysieke kwalen die ontstaan tijdens trajecten of projecten.

Stichting Bezield Geld motiveert en inspireert, maar is niet aansprakelijk voor financiële verliezen of misscreaties die vanuit voorziene en onvoorziene zaken tijdens trajecten en projecten kunnen ontstaan.

Wij zijn niet aansprakelijk van enige schade of niet behalen van succes die voortkomt uit fouten vanuit uit onze dienstverlening en vrijwaren ons van alle claims

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Bezield Geld verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Bezield Geld verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.

Deze persoonsgegevens worden door Stichting Bezield Geld verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@bezieldgeld.nl

De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Bezield Geld geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Stichting Bezield Geld heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Cookies

Stichting Bezield Geld.nu maakt gebruik van cookies op delen van haar website, ook op het deel waar de donaties worden behandeld. Lees meer over cookies op de privacy pagina.

Slotbepalingen

De disclaimer en het privacy-statement die Stichting Bezield Geld hanteert zijn onverkort van toepassing.

De Rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Stichting Bezield Geld en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de Rechtbank Breda eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.